Cel badania

Celem projektu była odpowiedź na pytanie, jak jednostki podejmują decyzje w różnych sytuacjach. Wyniki badania wniosły wkład do literatury z zakresu ekonomii behawioralnej poprzez integrację wiedzy z zakresu ekonomii, teorii podejmowania decyzji i psychologii społecznej z danymi empirycznymi, uzyskanymi poprzez przeprowadzenie serii eksperymentów naukowych.

Opis badania

Eksperymenty przeprowadzane były na stronie internetowej. W ich trakcie, korzystając z programu komputerowego, uczestnicy podejmowali szereg decyzji oraz wypełniali ankietę. Wszyscy uczestnicy byli wynagrodzeni za udział w eksperymencie. Wysokość wynagrodzenia była uzależniona od decyzji podjętych podczas eksperymentu oraz od szczęścia uczestników. Szacowane przeciętne wynagrodzenie za udział w eksperymencie to 20 złotych.

Długość badania

Eksperyment potrwa ok. 40 min. W eksperymencie uczestniczyć można było tylko raz.

Ryzyko i niebezpieczeństwa związane z uczestnictwem

Uczestnicy eksperymentu nie byli wprowadzani w błąd ani manipulowani. Nie groziło im też żadne fizyczne niebezpieczeństwo. Jedynym negatywnym skutkiem badania mogło być minimalne ryzyko pogorszenia nastroju lub frustracji wśród tych uczestników, których wynagrodzenie pod koniec eksperymentu było niższe od tego, które oczekiwali lub od tego, jakie otrzymali inni uczestnicy.

Sposoby minimalizowania tych niebezpieczeństw

By uniknąć możliwości porównywania wynagrodzeń przez uczestników, wysokość wynagrodzenia każdego z uczestników była wyjawiona tylko jemu bądź jej. Żaden z uczestników nie musiał informować innych o jego wysokości.

Spodziewane korzyści

O ile, poza korzyściami finansowymi, uczestnicy mogli nie odczuć innych bezpośrednich korzyści z uczestnictwa w badaniu, o tyle z wiedzy uzyskanej podczas badania skorzysta duża część społeczeństwa w Polsce i na świecie.

Wysokość wynagrodzenia

Wszyscy uczestnicy eksperymentu zostanli wynagrodzeni. Szacowane przeciętne wynagrodzenia za udział w eksperymencie to 20 złotych brutto. Minimalne wynagrodzenie to 5 złotych brutto. Wypłata wynagrodzenia odbywała się za pomocą systemu PayPal.

Ochrona danych osobowych

By chronić dobro uczestników, ich dane osobowe nie zostały umieszczone w żadnym raporcie, artykule ani innej publikacji naukowej. Informacje łączące decyzje podjęte podczas eksperymentu z tożsamością uczestników zostały zniszczone pod koniec badania. Dane osobowe uczestników przechowywane były jedynie w celach rachunkowych i zostały zniszczone, gdy cele te zostały zrealizowane.